DARUJTE 2%

Vážený rodič nášho člena Akadémie Jozefa Jankecha a klubu FK Dubnica nad Váhom, milí naši priatelia a podporovatelia Dubnického futbalu,
           
ako štatutár a riaditeľ AJJ, apelujem na Vás a prosím v mene našej futbalovej Akadémie Jozefa Jankecha, n.o., uvedomujúc si, že v tejto hektickej dobe poznačenej pandémiou „koronavírusu COVID19“ o túto formu darcovstva a práve preto sa na vás obraciam ešte raz s prosbou o príspevok 2% dane z vášho príjmu.
    
Tí z vás čo ste nás už v minulosti podporil alebo už i tento rok doposiaľ už učinili vopred veľká vďaka a tento apel sa vás netýka.
                 
Pre ostatných stručné objasnenie o čo ide pri darcovstve 2%(resp.1-3%). Príspevok neznamená pre Vás žiadny výdavok, keďže ide o časť dane, ktorú ste povinní odviesť do štátneho rozpočtu. U nás bude využitý váš dar a príspevok pre skvalitnenie nami poskytovaných všeobecne prospešných služieb  v súlade sposlaním AJJ a pre Vás, vaše deti a našich zákazníkov v rámci klubu FK Dubnica nad Váhom, a konkrétne vaše príspevky a financie pôjdu na:
 • Zabezpečenie dostatočného rozvoja pohybových schopností detí a mládeže v oblasti komplexnej športovej  prípravy, spracovávanie koncepčných metodických materiálov,
 • Poskytovať komplexné konzultácie a vzdelávanie v oblasti telesnej výchovy a kultúry,
 • Udržiavanie doterajších vzťahov a rozvíjanie nových partnerstiev  s inými regionálnymi alebo medzinárodnými športovými organizáciami. 
 • Zabezpečenie a nákup kvalitného, moderného tréningového  materiálovo - technického zabezpečenia pre skvalitnenie podmienok prípravy a tréningového procesu pri klube FK Dubnica nad Váhom
 • Zabezpečenie a organizovanie futbalových  súťaží všetkých vekových kategórií mládežníckeho futbalu v Dubnici nad Váhom a v našom klube.
 • Zorganizovanie „Letného futbalového campu“ (ak to epidemiologická situácia dovolí) – formou denného tábora pre deti, členov AJJ a FK Dubnica nad Váhom – (2 turnusy počas letných prázdnin 2022).
 • Plavecké, gymnastické a atletické tréningy s profesionálnymi trénermi
 • Vychovávanie talentovanej futbalovej mládeže pre klub FK Dubnica nad Váhom.
Zároveň vám dávame na vedomie i podujatie organizované našou neziskovou organizáciou AJJ a to konkrétne „PLES Športovcov a Galavečer o najlepšieho futbalistu roka a fanúšikovská Anketa Vdaka Trener“ našej futbalovej Akadémie Jozefa Jankecha a klubu FK Dubnica nad Váhom
            
Ďakujem ešte raz  všetkým podporovateľom a fanúšikom, ktorým nie je ľahostajný športový život v meste a blízkom regióne, ako aj osobnostný rozvoj detí, ich mentálnych a fyzických zručností a verím, že prispejete tak svojím príspevkom 2% dani z vašich príjmov našej organizácií AJJ.
         
Viac info o nás na www.fb.me/AkadémiaJozefaJankecha 
           
PS1: tlačivo potvrdenie a vyhlásenie 2% môžete doručiť buď poštou alebo osobne na sekretariáte či trénerovi, t.j. do 30.4.2022 alebo kľudne môžete dané tlačivá odovzdať osobne v podateľni na Daňovom úrade Finančnej správy v mieste bydliska Dubnici nad Váhom alebo zaslať ho i poštou na adresu: Daňový úrad FSSR, K dolnej stanici 22 , 911 33 Trenčín  
   
PS2: Pre uľahčenie procesu poukázania príspevku uvádzame povinný postup.
         
Postup v prípade, že ste zamestnanec
 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil/vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Vami vypočítané  2 % z dane zaokrúhlite s presnosťou na dve desatinné miesta.
 4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
 5. Obidve tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2022. na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ak nám na sekretariát AJJ či FK Dubnica nad Váhom.
 Postup v prípade, že ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami
 1. Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše 2 % zo zaplatenej dane, daňovník môže určiť ako prijímateľa príspevku iba jednu právnickú osobu.
 2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2 %, minimálne však  3 eura pre prijímateľa. Vypočítaný príspevok zaokrúhlite s presnosťou na dve desatinné miesta.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.
 4. Vyplňte v daňovom priznaní oddiel "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona", kde uvediete sumu,  ktorú si vypočítate z Vašej dane  ako príspevok pre prijímateľa.
               
Tlačívo nájdete na konci príspevku.